Cylchlythr Tymor y Haf

Annwyl Rieni,

Gobeithio bo pawb yn iach ac wedi mwynhau gwyliau’r Pasg. Pasg – Cawsom hwyl a sbri ar fore hetiau pasg a hela’r wyau pasg, casglwyd swm o £300 rhwng y stondinau tombola a cacennau. Diolch i’r rhieni am y gefnogaeth, mae’r plantos wrth eu bodd yn gweld y rhieni yn y cylch.

Thema
Thema y tymor yma yw “Pobl sy’n ein helpu”. Rydym yn edrych ymlaen at ymwelwyr diddorol a byddwn yn siwr o fwynhau y gegin fwd a chwarae yn yr ardd.

Tiwbiau Smarties
Mae bwni pasg wedi gadael tiwb smarties i’r plant, fyddwch chi cystal a llenwi’r tiwb gwag gyda arian a dychwelyd nol i cylch cyn gynted a phosib. Diolch.

Gwaith Cartref 
Gwaith cartref y tymor yma fydd gwneud pyped o berson sy’n ein helpu. Bydd rhain wedyn yn cael eu defnyddio yn y gornel ddarllen i helpu datblygiad iaith. Dewch a nhw i mewn o’r 24eg o Ebrill ymlaen. Mae digonedd o syniadau ar y we. Mae llywodraeth Cymru wedi gofyn i ni gymryd rhan mewn treialon cwricwlum technoleg newydd i blant meithrin ar draws Cymru, felly wnewch chi anfon lluniau o’r plant yn archwilio’r we neu yn gwneud y pyped. Byddwn yndangos rhain i’r aelod ar gyfer addysg.

Ti a Fi
Prynhawn Iau rhwng 1y.p. a 2.45y.p. Cyfle i chi gwrdd a rhieni eraill dros baned o de. Mae’r sesiwn yma yn boblogaidd felly dewch draw – cewch groeso cynnes.

Cylch/ Wraparound
– Medi 2017 Mae sesiynau sbar ar brynhawniau Llun, Mawrth a Mercher. Os oes diddordeb yn y wraparound a gyfer 2017/2018 siaradwch a Mrs Loveluck neu Mrs Young.Parcio – Os gwelwch yn dda peidiwch a defnyddio maes parcio y clwb bowlio. Mae tymor y bowlio wedi dechrau ac fe allwch gael eich clampio.

Gwisg Ysgol/Bagiau a Cotiau
Gwnewch yn siwr bo bagiau a cotiau wedi eu labelu’n glir. Mae angen bag o ddillad sbar yn ddyddiol. Fel bo’r tywydd yn gwella byddwn yn gwerthu hetiau a photeli dwr y cylch a hefed bydd angen i chi roi eli haul ar y plant cyn iddynt ddod i cylch.

Dod a’r Plant i Meithrin
Fel rhan o baratoi’r plant ar gyfer yr ysgol rydym am ofyn i chi adael y plant wrth y drws yn hytrach nac yn y cyntedd gan wneud yn siwr y gall y plant adnabod ei cotiau a’i bagiau eu hunain. Dim teganau os gwelwch yn dda. Mae digonedd o deganau hyfryd yma. Facebook – Mae llawer o wybodaeth a lluniau hyfryd ar y dudalen yma. Continue reading “Cylchlythr Tymor y Haf”

Cylch Committee Newsletter March 2017

Cylchlythyr Pwyllgor Cylch, Mawrth 2017

Diolch yn fawr i bawb a ddaeth i’r cwis – codwyd £550 sydd yn wych! Rwy’n siŵr y

gwnewch chi cytuno ei fod yn noson llawn hwyl. Rydym yn gobeithio cynnal mwy o

ddigwyddiadau yn y Clwb Tennis yn y dyfodol a byddwn yn rhoi gwybod i chi am y rheiny.

A all y plant ddod â phlanhigyn a/neu addurn i’r ardd i dwtio’r lle awyr agored, os gwelwch

yn dda? Gobeithio y byddant yn gallu treulio llawer o amser y tu allan yn y misoedd nesaf.

Hefyd, os nad ydych wedi gwneud eisoes, a all y plant ddod â llun o’u teulu ar gyfer y

blychau llun.

Byddwn yn dathlu Pasg ar y 6ed o Ebrill eleni. A fyddai’n bosib i’r plant ddod ag ŵy Pasg ar

gyfer y tombola a het ar gyfer parêd bonet y Pasg, os gwelwch yn dda? Fe fydd yna stondin

gacennau, felly a wnewch chi ddod â chacen ar y diwrnod hefyd. Croeso i bawb o 11yb (os

yw eich plentyn yn y cylch ar fore Iau yna gollwng ar yr amser arferol).

Nodyn i’ch atgoffa y bydd y ffioedd yn cael eu codi ar ôl gwyliau’r Pasg o £10.50 i £11.50 y

sesiwn